Klauzula informacyjna dotycząca Wydarzenia "dev.js Kraków #9"

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) przekazujemy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z Wydarzeniem “dev.js Kraków #9” (dalej jako: „Wydarzenie)”:

 1. Administratorem danych osobowych jest Commerce Media Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w Polsce, (adres: ul. Lubicz 17G, 31-503 Kraków, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 0000830352, NIP: PL5272922087 (dalej również jako: Administrator lub Commerce Media Tech).

 2. Dane kontaktowe do Administratora w zakresie rekrutacji to: www.cm.tech/contact/ lub mailowo: recruitment@cm.tech. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora: dpo@cm.tech

 3. Dane osobowe zawarte w formularzu są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – organizacji i umożliwienia bezpiecznego udziału Użytkownikom w Wydarzeniu, w celu dokumentowania Wydarzenia, informowania o Wydarzeniu i relacjonowania Wydarzenia oraz promocji kolejnych Wydarzeń przy użyciu wykonanych zdjęć i nagrań zawierających wizerunek Użytkownika w szczególności na stronach internetowych oraz kanałach społecznościowych Commerce Media Tech (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

  1. dane osobowe gromadzone podczas Wydarzeń - w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody:
   1. wizerunek Użytkownika utrwalony na wykonanych podczas Wydarzenia zdjęciach i nagraniach.

  Podanie wszystkich wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, brak podania danych osobowych wskazanych w punkcie uniemożliwi uczestnictwo w Wydarzeniu.

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Commerce Media Tech. Commerce Media Tech może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim pracownikom i współpracownikom, podmiotom trzecim świadczącym usługi informatyczne w szczególności usługi utrzymania/serwisu/hostingu, usługi księgowe, firmy świadczące obsługę IT, kancelarie świadczące obsługę prawną.

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, to jest na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jednakże wyłącznie do podmiotów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte lub zatwierdzone przez Komisję UE (Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a to:

  1. w zakresie organizacji i umożliwienia bezpiecznego udziału Użytkownikom w Wydarzeniu, i po jego zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w innym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  4. wyrażona zgoda może być wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują następujące prawa:

  1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
  2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  3. prawo do sprostowania danych osobowych go dotyczących jeżeli są nieprawidłowe oraz praw do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  4. prawo do usunięcia jego danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO),
  6. prawo do przenoszenia jego danych osobowych (art. 20 RODO),
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO).

  Użytkownik może skorzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora pod adresem: dpo@cm.tech.

 9. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia jego praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Thinking about working with us?

See job offers