Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydata do pracy na potrzeby rekrutacji jest Commerce Media Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w Polsce, (adres: ul. Lubicz 17G, 31-503 Kraków, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 0000830352, NIP: 5272922087 (dalej również jako: Administrator lub Commerce Media Tech).

Dane kontaktowe do Administratora w zakresie rekrutacji to: www.codewise.com/contact/ lub mailowo: hello@cm.tech. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora: dpo@cm.tech

Dane osobowe zawarte w formularzu i dokumentach aplikacyjnych procesu rekrutacji są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • dla potrzeb przeprowadzenia obecnej rekrutacji,
 • w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w związku z bieżącą rekrutacją (dotyczy tylko kandydatów, z którymi Commerce Media Tech zdecyduje się zawrzeć taką umowę),
 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu wyżej wymienionej rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, z którymi odbyła się rozmowa rekrutacyjna),
 • na potrzeby przyszłych rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, którzy udzielili w tym zakresie wyraźnej i dobrowolnej zgody).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rekrutacji są następujące przepisy prawa:

 • art. 221 i następne ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (dotyczy kandydatów mających zostać zatrudnionych na umowy o pracę),
 • art. 6 ust. 1 lit. a), b) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO (dotyczy wszystkich kandydatów). Dane osobowe kandydatów w zakresie rekrutacji będą przetwarzane przez Commerce Media Tech. Commerce Media Tech może przekazywać dane osobowe kandydatów zaufanym podmiotom, z którymi współpracuje w ramach procesu rekrutacji, którymi są, w szczególności: profesjonalne firmy wspomagające proces rekrutacji, firmy hostingowe, firmy świadczące obsługę IT, kancelarie świadczące obsługę prawną.

Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane do państwa trzeciego, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, to jest na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) jednakże wyłącznie do podmiotów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte lub zatwierdzone przez Komisję UE.

Dane osobowe udzielone w ramach rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w pkt 3 niniejszej klauzuli informacyjnej, a to:

dla potrzeb przeprowadzenia obecnej rekrutacji – przez okres prowadzenia rekrutacji,

 • w celu zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia w związku z bieżącą rekrutacją (dotyczy tylko kandydatów, z którymi Commerce Media Tech zdecyduje się zawrzeć taką umowę) – przez okres do czasu zawarcia umowy o pracę,
 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu wyżej wymienionej rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, z którymi odbyła się rozmowa rekrutacyjna) – przez okres 3 (trzech) lat od chwili zakończenia rekrutacji,
 • na potrzeby przyszłych rekrutacji (dotyczy tylko kandydatów, którzy udzielili w tym zakresie wyraźnej i dobrowolnej zgody) – przez okres 3 (trzech) lat od dnia udzielenia zgody. Po upływie tych okresów dane są usuwane bez zbędnej zwłoki.

Kandydatowi do pracy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługują następujące prawa:

 • prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych go dotyczących jeżeli są nieprawidłowe oraz praw do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia jego danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia jego danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO). Kandydat do pracy może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora pod adresem: dpo@cm.tech.

Kandydat do pracy jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia jego praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy jest to konieczne do przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych lub celów przetwarzania jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody kandydata do pracy. W przypadku, gdy prowadzona rekrutacja obejmuje zawarcie umowy cywilnoprawnej, wszystkie dane kandydata są przetwarzane na podstawie jego dobrowolnej i wyraźnej zgody. W obu przypadkach kandydat ma prawo do odwołania swojej zgody w każdej chwili poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na kontaktowy adres e-mail inspektora ochrony danych Administratora, przy czym jeżeli zgoda dotyczy bieżącej rekrutacji, spowoduje to wyłączenie kandydata z procesu rekrutacyjnego w związku z brakiem podstawy prawnej do dalszego przetwarzania przez Commerce Media Tech dokumentów aplikacyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Thinking about working with us?

See job offers